مدل مو مردانه

نام این مدل مو از پیرایش مردانه ، اصلاح فرانسوی است

  پیرایشگران و کارآموزان پیرایش مردانه توجه داشته باشید در این پیرایش سایز اطراف سر و میزان روشن بودن و ارتفاع سایه به سلیقه ی مشتری بستگی دارد. 

در ابتدا یک سمت سر را فرق ایجاد میکنیم از شکستگی ابرو.

اطراف سر را با ماشین شماره (8mm) کوتاه میکنیم .در سمتی که خط فرق ایجاد کرده ایم را تا زیر خط کوتاه کنید و به سمت عقب فید کنید.

دور سر را سایه میزنیم تا به 0 برسد

روی سر را مرتب کرده و با تترایز 45 کوتاه کنید 

برای فرم دادن براشینگ کرده .اتو کشی منحنی انجام داده و با واکس خشک حالت دهید

شما با ثبت نام در آموزشگاه پیرایش مردانه رویش هنر در حین شرکت در کلاس آموزش پیرایش مردانه مدل فرانسوی را می آموزید