پیرایش مردانه

نام این مدل اصلاح فرانسوی میباشد که فقد یک سمت ،خط خامه ای میگزاریم

 

سایزاطراف سر را با مشتری هماهنگ کنید و دم خط ها را کاملا سبک میکنیم و در ادامه خط بندی انجام میشود

روی سر را با تکنیک تترایز 70 مرتب و خرد میکنیم

برای فیک این مو از ژل خیس میتوتن استفاده کرد