- در این دوره هنرجو با انواع مواد اولیه جهت گریم و همچنین انواع چهره هایی که نشانگر شخصیت های مختلف می باشد آشنا خواهد شد .

- این دوره پس از گذراندن دوره متعادل ساز چهره آغاز میشود .

مباحث آموزشی دوره گریم سینمائی :

- ایجاد کبودی

- طراحی زخم و بریدگی

- آشنایی با رگهای جاری بدن و خونریزی

- ایجاد تاول و سوختگی پوست

- پیرکردن و ایجاد چروک سه بعدی

- گریم سه بعدی و ...