هر آرایشگاه حرفه ایی اگر بخواهد نام نشانی در این عرصه داشته باشد باید حتما اقدام به طراحی لوگو نماید